Zápis k předškolnímu vzdělávání

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
    (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona). 
  • Školským obvodem pro mateřskou školu je obec Dolní Dunajovice. Dítě s místem trvalého pobytu v Dolních Dunajovicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Dolní Dunajovice.

Potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy:
● Zákonný zástupce dítěte si vyplní elektronický předzápis - návod - elektronický předzápis  do 28. 4. 2023
● Zákonný zástupce dítěte doloží prostou kopii rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz k ověření údajů v žádosti.
● Povinnost řádného očkování dítěte dokládá zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře – je součástí „Žádosti o přijetí“.

Způsob doručení dokumentů:
Všechny výše uvedené dokumenty, řádně vyplněné a podepsané, může zákonný zástupce doručit do mateřské školy:

● osobně do MŠ v úterý 2. května 2023 od 8.30 hod do 11.30 hod., ve středu 3. května 2023 od 14.30 hod. do 16.30 hod.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 

  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30-ti dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na vývěskách u mateřské i základní školy.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/24 najdete v přiloženém dokumentu 


Dokumenty k zápisu: