Zápis k předškolnímu vzdělávání

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
    (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona). 
  • Školským obvodem pro mateřskou školu je obec Dolní Dunajovice. Dítě s místem trvalého pobytu v Dolních Dunajovicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Dolní Dunajovice.

Potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy:
● Zákonný zástupce dítěte si vyplní elektronickou přihlášku  - předzápis do  7. května 2024 (bude spuštěno cca 15. 4. 2024) - sledujte naše stránky a vývěsku MŠ
● Zákonný zástupce dítěte doloží prostou kopii rodného listu dítěte (pokud nebude součástí elektronické přihlášky) a svůj občanský průkaz k ověření údajů v žádosti.
● Povinnost řádného očkování dítěte dokládá zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře – je také součástí Elektronické přihlášky.

Způsob doručení dokumentů:
Všechny výše uvedené dokumenty, řádně vyplněné a podepsané, může zákonný zástupce doručit do mateřské školy - pokud nejsou součástí elektronické přihlášky:

● osobně do MŠ 9. května 2024 od 10.00 hod do 12 hod., nebo 10. května 2024 od 14.00 hod. do 16.30 hod.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 

  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30-ti dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem - kódem přihlášky na webových stránkách školy a na vývěskách u mateřské i základní školy.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/25 najdete v přiloženém dokumentu.


Dokumenty k zápisu: