Zápis k předškolnímu vzdělávání

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
    (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona). 
  • Školským obvodem pro mateřskou školu je obec Dolní Dunajovice. Dítě s místem trvalého pobytu v Dolních Dunajovicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Dolní Dunajovice.

Potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy:
● Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost o přijetí - stažením z webu školy www.zs-dd.cz), případně v listinné podobě v mateřské škole Dolní Dunajovice.
● Zákonný zástupce dítěte doloží prostou kopii rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz k ověření údajů v žádosti.
● Povinnost řádného očkování dítěte dokládá zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře – je součástí „Žádosti o přijetí“.

Způsob doručení dokumentů:
Všechny výše uvedené dokumenty, řádně vyplněné a podepsané, může zákonný zástupce doručit do mateřské školy:

● osobně do MŠ ve středu 11. května 2022 od 10.00 hod do 12.00 hod., ve čtvrtek 12. května 2022 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 

  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30-ti dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na vývěskách u mateřské i základní školy.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23 najdete v přiloženém dokumentu 


Dokumenty k zápisu: